Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego ps.com.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 1. Informacja o firmie PS Computer

Sklep - sklep internetowy wrowro.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.wrowro.pl
Sprzedawca - PS COMPUTER Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Broniewskiego 7/19, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000072759, NIP 8951763210, nr REGON 931172401, kapitał zakładowy 50000,00 zł , kapitał wpłacony 50000,00 zł.
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Bolesławiecka 9b 53-614 Wrocław
Adres e-mail: sklep@wrowro.pl
Telefon: +48713599700
Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Bolesławiecka 9b 53-614 Wrocław.
Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Bolesławiecka 9b 53-614 Wrocław.
Punkt odbioru - punkt znajdujący się pod adresem ul. Bolesławiecka 9b 53-614 Wrocław.

 • Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy ps.com.pl umożliwia podmiotom korzystającym ze Sklepu internetowego (dalej: "Użytkownik"):
   1. Składanie Zamówień dotyczących towarów i usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży towarów,
   2. uzyskanie informacji o towarach dostępnych w Sklepie internetowym.
  2. Ochrona danych osobowych
   1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych w sklepie internetowym jest Sprzedawca.
   2. W przypadku zakupów i rejestracji na stronie internetowej sklepu Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji: imię i nazwisko, nazwa, dokładny adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP (dotyczy tylko podmiotów nabywających zawierających umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służy do prawidłowego wystawienia faktury VAT).
   3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
    1. realizacji umowy
    2. za zgodą Użytkownika, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
   4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) i b) RODO.
   5. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy odpowiedzialni za obsługę sklepu internetowego i realizację transakcji. W związku z realizacją umowy, dane osobowe mogą być przekazywane firmom, kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów, operatorom systemów płatności (jeśli taka forma zostanie przez Kupującego wybrana) lub instytucjom kredytującym (w razie zakupu na raty).
   6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych jako państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej firmy Quality Unit LLC (3616 Kirkwood Highway, Suite A #1130, Wilmington, DE 19808, USA), oraz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); przy przekazaniu tym zastosowane są odpowiednie zabezpieczenia wymagane regulacją ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   7. Sprzedawca jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie - Ceneo" w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo Sp. z o.o. do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanych w Sklepie internetowym. Z tego względu Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przekazanie przez Sprzedawcę jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. tych danych osobowych Użytkownika dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w sklepie internetowym, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.2019.1781 z późniejszymi zmianami.
   8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania konta Użytkownika założonego w Sklepie internetowym - do chwili jego usunięcia oraz przez ewentualnie dalszy okres potrzebny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
   9. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tego uprawnienia możne skorzystać z opcji dostępnych po zalogowaniu na swoje konto lub skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem danych osobowych, którymi administruje.
   10. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika.
   11. Użytkownik posiada prawo do bycia zapomnianym, czyli cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres ps@ps.com.pl.
   12. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl
   13. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówień.
   14. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla ich celów marketingowych.
   15. Administrator prowadzi profilowanie w sposób zautomatyzowany w ramach analizy lokalizacji, danych demograficznych, zainteresowań pod względem aktywności na swojej witrynie w celu marketingowym, poprzez lepsze dopasowanie wyświetlanych informacji do danej osoby. Profilowanie to nie będzie wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.
  3. Ceny
   1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN).
   2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
    1. cena brutto - standardowa cena detaliczna sprzedaży oferowanych towarów i usług uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT).
    2. cena netto - cena detaliczna sprzedaży oferowanych towarów i usług nieuwzględniająca podatku od towarów i usług (VAT).
    3. Opisane powyżej ceny towarów lub treści i usług cyfrowych nie zawierają kosztów ich dostawy. O wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany w trakcie procedury składania zamówienia przed jego zatwierdzeniem.
   3. Ceny podane w Sklepie internetowym obowiązują do momentu wyczerpania zapasów magazynowych.
   4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, treściach i usługach cyfrowych prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na treść Zamówienia i Rezerwacji złożonej przez Kupującego przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej, wyprzedaży.
   5. W razie sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży ograniczonej liczby towarów, treści bądź usług cyfrowych Zamówienia i Rezerwacje będą realizowane według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień i Rezerwacji do momentu wyczerpania zapasów przeznaczonych do tej formy sprzedaży.
  4. Podatkowa Dokumentacja Zakupów
   1. Na wszystkie zakupione w Sklepie internetowym towary, usługi i treści cyfrowe wystawiane są paragony fiskalne i/lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U.2021.1979), podpis Kupującego nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
   2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment, w którym faktura dostarczona została do środka komunikacji elektronicznej Kupującego w taki sposób, że Kupujący mógł zapoznać się z jego treścią.
   3. W przypadku dokonania przez przedsiębiorcę zakupu towarów, usług lub treści cyfrowych, opisanych o podatku od towarów i usług w tym tych wyszczególnionych w załączniku 15 do tej ustawy, zapłata powinna zostać wykonana za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.
 • Zamówienia i Rezerwacje
  1. Wszelkie informacje dotyczące towarów usług i treści cyfrowych, widniejące na stronie internetowej sklepu, w tym w szczególności ceny, opisy, katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Kupujących nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Kupujący składając Zamówienie w Sklepie internetowym składa ofertę kupna towaru, usługi lub treści cyfrowej za cenę wskazaną na stronie sklepu. Cena i opis towaru mają charakter wiążący dopiero od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę.
  2. Sprzedawca prezentując do sprzedaży towar powystawowy lub treści i usługi cyfrowe, objęte uprzednio dokonanymi zwrotami (noszący ślady użytkowania lub niekompletny), zamieszcza o tym informację w treści ogłoszenia, w taki sposób by Konsument miał świadomość, że nabywany przez niego towar, treść lub usługa może odbiegać od wymogów zgodności z umową przyjętych dla tego samego rodzaju towaru/treści/usługi cyfrowej pełnowartościowej lub nie zawiera określonej cechy lub grupy cech przewidzianej dla tego rodzaju towarów/treści/usług cyfrowych. 
  3. Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane poprzez stronę internetową www.ps.com.pl.
  4. Złożenie Zamówienia lub Rezerwacji wymaga podania następujących prawidłowych danych: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, numeru NIP (dotyczy tylko podmiotów nabywających towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służy do prawidłowego wystawienia faktury VAT).
  5. Użytkownik może wprowadzać zmiany w Zamówieniu lub Rezerwacji poprzez:
   1. kontakt telefoniczny: +48713599700,
   2. pocztą elektroniczną na adres: sklep@ps.com.pl
  6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku braku wszystkich lub części towarów/treści cyfrowych objętych Zamówieniem lub Rezerwacją, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności jednego, albo większej liczby towarów/treści/usług cyfrowych lub o konieczności przedłużonego czasu oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o dyspozycję dotyczącą ich realizacji. W przypadku niedostępności towaru/treści/usługi cyfrowej albo braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Użytkownik otrzyma niezwłocznie zwrot wszystkich uiszczonych przez siebie środków.
  7. Zamówienia po potwierdzeniu ich przyjęcia do realizacji realizowane są w kolejności ich składania. Za moment przyjęcia Zamówienia do realizacji uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu " Zamówienie w przygotowaniu ". Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą.
 • Czas realizacji zamówienia
  1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny do skompletowania zamówienia i przygotowania go do wysyłki, powiększony o czas dostawy. Czas ten jest każdorazowo ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania.
 1. Dostawa
  1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera,należy sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan kartonu (wgniecenia) i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki bądź spisać w obecności kuriera protokół oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Sposoby płatności
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • MasterCard
  3. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • dotpay
  4. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  5. Za pomocą kodów rabatowych MyBenefit
  6. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Prawo odstąpienia od zawartej umowy przysługuje Kupującym będącym Konsumentami dokonującym zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Prawo odstąpienia od zawartej umowy przysługuje także Kupującym będącym przedsiębiorcą na prawach konsumenta, dokonującymi zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, opisaną w art. 7aa o prawach konsumenta.
  3. Konsument albo Przedsiębiorca, o którym mowa w punkcie poprzedzającym może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej partii towarów lub jej części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Konsument albo Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt XII ust. 2 może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną na adres: sklep@ps.com.pl.
  5. W razie skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi albo o którym mowa w pkt XII ust. 2 potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku, np.: pocztą elektroniczną.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
  7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta albo Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt XII ust. 2 płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta albo Przedsiębiorcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez odstępującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca w pierwotnej transakcji, chyba że odstępujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku osoba odstępująca od umowy nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt XII ust. 2 dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument albo Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt XII ust. 2, ma obowiązek odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres widniejący na dowodzie zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Przesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu przyśpieszy znacząco czas procesowania zwrotu.
  9. Konsument albo Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt XII ust. 2 ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Sprzedawca informuje, że w przypadku zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu szacowane są maksymalnie na kwotę 1.000,00 zł brutto.
  10. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Osoba odstępująca od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  11. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt XII ust. 2 w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 - 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287) a w szczególności w odniesieniu do umowy:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. XII ust. 2, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   7. zawartej w drodze aukcji publicznej.
  12. Odsyłany towar zaleca się należycie zabezpieczyć, tak by nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Większość produktów posiada elementy ochronne takie jak folie w miejscach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmowania ich przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
  13. Konsument i Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt XII ust.2, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu umowy, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia jego zgodności z umową i cech funkcjonalnych.
 • Brak zgodności treści/usług cyfrowych z umową - reklamacje
  1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia treści cyfrowych usług cyfrowych zgodnych z umową. Przedmiotem umowy jest w tym zakresie konkretna wersja, wybrana przez klienta.
  2. O wymogach technicznych leżących po stronie nabywcy będącego Konsumenta, niezbędnych dla prawidłowej obsługi treści lub usługi cyfrowej Sprzedawca informuje przed zawarciem umowy.
  3. W odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami oraz przedsiębiorców, o których mowa w pkt XII ust 2, Sprzedawca odpowiada za niezgodność tych treści z umową w sposób i w zakresie opisanym w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
  4. Sprzedawca informuje, że Konsument jest obowiązany podjąć ze sprzedawcą współpracę w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej z umową jest następstwem braku odpowiednich cech w środowisku cyfrowym konsumenta.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego braku zgodności towaru z umowa w terminie 14 dni. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedawcy przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
  6. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności treści cyfrowej z umową jedynie jeżeli zostanie ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia treści lub usługi cyfrowej Konsumentowi.
  7. W przypadku Kupującego, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorą, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wady przedmiotu umowy jest wyłączona (art. 558 Kodeksu cywilnego).
  8. Odpowiedzialność sprzedawcy jest również wyłączona jeżeli Konsument w rozsądnym czasie nie zainstaluje jednej lub większej liczby aktualizacji niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia treści lub zgodności treści cyfrowej z umową.
  9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej z umową jeżeli konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, ze konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową, dotyczącej tego rodzaju treści lub usługi pełnowartościowej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej.
 • Brak zgodności towarów z umową - reklamacje
  1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zgodnego z umową. Przedmiotem umowy jest w tym zakresie konkretna wersja urządzenia lub urządzeń, wybrana i zamówiona przez Kupującego.
  2. W odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami oraz przedsiębiorców, o których mowa w pkt XII ust 2, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w sposób opisany w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
  3. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową jest bezwarunkowe. Po wpłynięciu reklamacji zostanie nadany numer reklamacji.
  4. Transport reklamowanego towaru odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy.
  5. Reklamowany towar należy przesłać na adres serwisu: PS Computer sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 9b 53-614 Wrocław
  6. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia braku zgodności towaru z umową.
  7. Kupujący powinien do reklamowanego towaru dołączyć w szczególności szczegółowy opis występujących braków zgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada występuje, kiedy wada została stwierdzona oraz wskazać czego Kupujący domaga się od Sprzedawcy oraz podać swoje dane kontaktowe.
  8. Reklamowany towar powinien w miarę możliwości być zapakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu.
  9. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.
  10. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego braku zgodności towaru z umowa w terminie 14 dni. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedawcy przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
  11. Informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
  12. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej w uzgodnionym terminie, Sprzedawca wzywa Kupującego na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1 m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
  13. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową wady jedynie jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
  14. W przypadku Kupującego, który nie jest Konsumentem nie przedsiębiorcą, o którym mowa w ustawie o ochronie praw konsumenta, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu z tytułu rękojmi w związku z wadą rzeczy sprzedanej jest wyłączona (art. 558 Kodeksu cywilnego).
 • Gwarancja
  1. Towar posiadający gwarancję producenta lub importera nie podlega warunkom gwarancyjnym Sprzedawcy i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta lub importera zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta lub importera.
  2. W przypadku udzielenia gwarancji przez Sprzedawcę jej czas jest określony, indywidualny, zgodnie z dowodem zakupu.
  3. Gwarancja w zakresie konsumentów nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Konsument, który nie chce przenosić sporu ze Sprzedawcą na drogę sądową, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na:
   1. umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,
   2. przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu,
   3. rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
  2. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek uprawnionego. Postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja KonsumentówStowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Kupujący będący Konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: Unijna platforma internetowa ODR.
  5. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu.
 • Postanowienia końcowe
  1. Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu na własny koszt po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy. Może również dokonać nieodpłatnego ich zwrotu w przeznaczonym do tego punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.ps.com.pl.
  3. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów może nastąpić tylko i wyłącznie w języku polskim.
  4. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku:
   1. zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy.
   2. zmiany obowiązujących przepisów prawa.
   3. zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego.
  5. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie sklepu internetowego w postaci informacji o wprowadzonych zmianach oraz ujednoliconego tekstu Regulaminu.
  6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie każdorazowo wskazanym przez Sprzedawcę, termin ten nie powinien być krótszy niż 14 dni. Po opublikowaniu informacji o zmianach i udostępnienia ujednoliconego tekstu zmienianego Regulaminu będzie miał on zastosowanie do wszystkich transakcji, zawartych po wskazanej w nim dacie wejścia w życie. Użytkownicy posiadający konta w serwisie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu wiadomością przesłaną przed wejściem w życie planowanych zmian, na podany przez nich adres poczty elektronicznej. Każdy kupujący będzie obowiązany zapoznać się i zaakceptować zaktualizowany regulamin przed przystąpieniem do pierwszych zakupów po wprowadzonej zmianie.
  7. Do zamówień na dostawę złożonych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia. W zakresie umów o dostarczanie treści cyfrowych, zawartych do 31 grudnia 2022 r. których dostarczenie nastąpiło lub miało nastąpić po tej dacie zastosowanie znajdzie regulamin w niniejszym brzmieniu.
  8. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jego akceptacja.
  9. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik może wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie.
  10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, w tym rozdziały 5a i 5b ustawy o prawach konsumenta, oraz kodeksu cywilnego w brzmieniu, które obowiązywać będzie od 1 stycznia 2023 r.
  11. Aktualna wersja Regulaminu Sklepu Internetowego publikowana jest na stronie internetowej Sprzedawcy oraz bez dodatkowych opłat może zostać dostarczony na każde żądanie Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Kupującego.
  12. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 roku i dotyczą umów, które zostaną zawarte od tego dnia.

W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcą w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl